Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2401

  • Tổng 1.512.165

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao

10:43, Thứ Sáu, 6-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ:  đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: 

Email: 

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Giám đốc: Nguyễn Văn Tuynh

Điện thoại: 

Email: 

 

Phó Giám đốc: Dương Nhật Thu

Điện thoại:

Email:

 

Phó Giám đốc: Lê Văn Núp

Điện thoại:

 Email:

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆU VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

       

Vị trí, chức năng

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, thực hiện chức năng:

- Đào tạo vận động viên;

- Tổ chức tập huấn các đội tuyển thể thao của tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên làm công tác thể dục, thể thao;

- Hướng dẫn xây dựng phong trào thể dục, thể thao quần chúng;

- Quản lý, khai thác các công trình thể dục, thể thao; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình về mọi mặt công tác.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao các môn thể thao theo kế hoạch được giao.

3. Tổ chức các lớp thể thao nghiệp dư do tỉnh quản lý nhằm phát hiện tài năng thể thao trẻ đưa vào đào tạo tại các lớp năng khiếu của tỉnh.

4. Tổ chức huấn luyện vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế theo kế hoạch được giao.

5. Cung cấp huấn luyện viên, vận động viên thực hiện nhiệm vụ cho các đội tuyển thể thao của quốc gia khi có yêu cầu.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức ứng dụng khoa học và công nghệ về thể dục, thể thao trong việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; tổ chức chăm sóc sức khỏe, bảo đảm chế độ đào tạo, huấn luyện, thi đấu, chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên và các đối tượng có liên quan thuộc Trung tâm quản lý theo quy định.

8. Phối hợp với các hội, hiệp hội thể thao, câu lạc bộ thể thao của các ngành, các địa phương để tổ chức tuyển chọn đào tạo vận động viên, huấn luyện viên và xây dựng các lớp nghiệp dư năng khiếu thể dục, thể thao.

9. Được ký hợp đồng đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, huấn luyện nghiệp vụ và chuyển nhượng vận động viên theo quy định của pháp luật.

10. Được quan hệ với các tổ chức thể thao trong nước và quốc tế (khi được sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình).

11. Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục Thể thao tham mưu lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hàng năm về phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng trọng tài, hướng dẫn viên thể dục thể thao cho cơ sở theo kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch, ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao; tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao theo kế hoạch đã được phê duyệt; các giải thể thao của khu vực và Trung ương khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền.

12. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố, thị xã phát triển các môn thể thao quần chúng, các môn thể thao dân tộc, cổ truyền, các trò chơi dân gian và các môn thể thao hiện đại mà quần chúng ham thích.

13. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các hoạt động dịch vụ thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị.

14. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

15. Quản lý, khai thác và sử dụng các công trình thể dục thể thao được giao bảo đảm cho việc tập luyện và thi đấu có hiệu quả.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu, tài chính, tài sản, các nguồn thu khác, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình là người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình.

- Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình là người giúp Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, lãnh đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Thể thao thành tích cao;

- Phòng Thể dục Thể thao quần chúng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

1. Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; hàng năm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài ra, tùy theo khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình được đề nghị phê duyệt một số biên chế sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (biên chế sự nghiệp tự trang trải).

Tổ chức thực hiện

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

1. Ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

2. Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng trực thuộc; bố trí, sử dụng viên chức và người lao động đúng theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.