Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2019

  • Tổng 1.511.784

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Thư viện Tổng hợp

10:55, Thứ Sáu, 6-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - TP Đồng Hơi - Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822023; 0232 3823827; 0232 3851180

Email: Tvqb2008@gmail.com

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Giám đốc:Trương Thị Quỳnh Anh

Điện thoại: 0232 3822023

Email:    

Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Tước

Điện thoại: 0232 3851180

Email:

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆU VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Vị trí và chức năng

1. Vị trí

1.1. Thư viện tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình.

1.2. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Chức năng

2.1. Thư viện tỉnh Quảng Bình có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu, bao gồm tài liêụ trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở  góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và điạ phương.

2.2. Thư viện tỉnh giữ vai trò phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên cả nước, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện theo quy định của pháp luật; được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Thư viện tỉnh Quảng Bình thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định sau:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của địa phương.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Thư viện tỉnh; trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện. Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện. Khuyến khích mở cửa phục vụ người sử dụng thư viện vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.

5. Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn.

6. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại địa phương. Chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan, ban ngành khác.

7. Tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao giao.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo đơn vị Thư viện tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

1.1. Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của đơn vị.

1.2. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.

1.3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Các phòng chuyên môn trực thuộc

2.1. Phòng Hành chính.

2.2. Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu.

2.3. Phòng Phục vụ bạn đọc.

3. Biên chế

3.1. Số lượng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Thư viện tỉnh Quảng Bình được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong biên chế của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

3.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; hàng năm Thư viện tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện

Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

1. Ban hành các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn trực thuộc.

2. Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng trực thuộc; bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động đúng theo chức danh nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.