Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1958

  • Tổng 1.511.723

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Đoàn Nghệ thuật Truyền thống

10:51, Thứ Sáu, 6-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ: 337 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện Thoại:

Email:

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Trưởng đoàn: Quách Sỹ Dũng

Điện thoại: 0232 3822720

Email:

 

Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Thấy

Điện thoại: 

Email:

 

Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Hữu Sơn

Điện thoại: 

Email:

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆU VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

             Vị trí, chức năng

1. Vị trí 

1.1. Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

1.2. Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Bình có chức năng xây dựng các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc lành mạnh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhân dân các vùng sâu, vùng xa, các vùng đặc biệt khó khăn, các miền biển đảo trong tỉnh, bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật và văn hóa dân gian vùng miền của các dân tộc trong tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc, dân ca truyền thống và đương đại có nội dung phong phú, đa dạng; tổ chức và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và trong nước, góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của quần chúng nhân dân trong tỉnh.

2. Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua nghệ thuật biểu diễn; lấy ca múa nhạc địa phương Quảng Bình làm chính, tiếp thu vốn nghệ thuật tiên tiến có chọn lọc nhằm xây dựng đơn vị sớm trở thành một đoàn nghệ thuật truyền thống tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ kỹ năng biểu diễn cho lực lượng diễn viên của đơn vị; phối hợp việc tuyển sinh học sinh là con em các dân tộc ở địa phương có năng khiếu gửi đến các trường nghệ thuật để đào tạo, tạo nguồn diễn viên kế cận cho đơn vị.

4. Xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp tác về các chương trình nghệ thuật biểu diễn trong nước và các tổ chức quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với các đơn vị nghệ thuật các tỉnh bạn, các địa phương trong tỉnh. Tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đề ra của Sở Văn hóa và Thể thao.

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với các cơ quan chức năng.

7. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quyền quản lý của Đoàn.

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các nguồn lực được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật Truyền thống gồm có Trưởng đoàn và không quá 02 Phó Trưởng đoàn.

1.1. Trưởng đoàn là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của đơn vị.

1.2. Phó Trưởng đoàn là người giúp việc cho Trưởng đoàn, được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; khi Trưởng đoàn vắng mặt, Phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.

1.3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật Trưởng đoàn , Phó Trưởng đoàn của đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Các bộ phận chuyên môn trực thuộc

2.1. Đội Hành chính.

2.2. Đội Ca.

2.3. Đội Múa.

2.4. Đội Nhạc.

3. Biên chế

3.1. Số lượng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Đoàn Nghệ thuật Truyền thống được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình.

3.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; hàng năm Đoàn Nghệ thuật Truyền thống xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trình Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tùy theo khối lượng công việc và khả năng tài chính, Đoàn Nghệ thuật Truyền thống được đề nghị phê duyệt một số biên chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên (biên chế tự trang trải).

Tổ chức thực hiện

Trưởng đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

1. Ban hành các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đội trực thuộc.

2. Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các Đội trưởng và Phó Đội trưởng trực thuộc; bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động đúng theo chức danh nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.