Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2315

  • Tổng 1.607.588

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Bảo tàng Tổng hợp

10:46, Thứ Hai, 16-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ: 08 Đường Hùng Vương - TP Đồng Hới - Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3851720

Fax

Email:

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Giám đốc: Lê Thị Hoài Hương

Điện thoại: 0232 3856424

Email: 

 

Phó Giám đốc: Mai Thế Trung

Điện thoại: 0232 3841824

Email: 

 

Phó Giám đốc: Trang Thị Hồng Thúy

Điện thoại: 

Email: 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆU VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC        

 

Vị trí, chức năng

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, thực hiện chức năng:

- Nghiên cứu khoa học; sưu tầm tư liệu, hiện vật và nghiên cứu bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể;

- Kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu văn hóa phi vật thể, giáo dục truyền thống và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật;

- Bảo tồn, khai thác và phát huy tác dụng các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ về bảo tồn di tích, danh thắng.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình về mọi mặt công tác.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn;

- Liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài ngành; trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể.

Sưu tầm tư liệu, hiện vật, tư liệu hóa tư liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của đơn vị thông qua các phương thức sau:

- Khảo sát điền dã sưu tầm tư liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể;

- Khai quật khảo cổ;

- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân hiến tặng, chuyển giao;

- Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Hoạt động kiểm kê.

- Tổ chức kiểm kê tài liệu hiện vật theo quy chế kiểm kê hiện vật Bảo tàng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15/9/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Tiếp nhận, đăng ký, sắp xếp, theo dõi tình hình xuất - nhập và tình trạng bảo quản hiện vật;

- Lập và quản lý hồ sơ liên quan đến hiện vật;

- Tổ chức thẩm định, bổ sung thông tin về hiện vật;

- Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật;

- Xây dựng hệ thống phiếu tra cứu hiện vật;

- Hồ sơ kiểm kê tài liệu hiện vật được lập, quản lý ổn định, lâu dài, được lưu trữ bằng công nghệ thông tin.

4. Hoạt động bảo quản.

- Thực hiện việc bảo quản hiện vật theo quy định, cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật:

+ Sắp xếp tài liệu hiện vật và tổ chức kho để bảo quản;

+ Lập hồ sơ và hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản;

+ Bảo quản phòng ngừa, phòng chống tai họa rủi ro cho tài liệu, hiện vật.

- Việc bảo quản phải được thực hiện với mọi tài liệu, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ trong kho và khi đưa ra ngoài Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình;

- Việc bảo quản tài liệu, hiện vật phải tuân theo quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan đến tài liệu, hiện vật.

5. Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu văn hóa phi vật thể.

- Hoạt động trưng bày:

+ Trưng bày cố định tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình;

+ Trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình;

+ Trưng bày triển lãm lưu động;

+ Tổ chức giới thiệu văn hóa phi vật thể.

- Trưng bày phải bảo đảm:

+ Phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình.

+ Chú trọng trưng bày tài liệu, hiện vật gốc;

+ Giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phải gắn với tài liệu, hiện vật, nội dung trưng bày của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;

+ Thuyết minh trưng bày cung cấp đầy đủ, rõ ràng chính xác thông tin về tài liệu hiện vật và phù hợp với đối tượng khách tham quan.

6. Hoạt động giáo dục.

- Hướng dẫn tham quan;

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề;

- Xuất bản ấn phẩm liên quan đến Bảo tàng.

7. Hoạt động truyền thông.

- Giới thiệu nội dung và hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổ chức chương trình quảng bá và xã hội hóa hoạt động Bảo tàng;

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để phát triển sự nghiệp của Bảo tàng.

8. Hoạt động khác.

- Tổ chức phát triển sản phẩm lưu niệm địa phương;

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, giáo dục;

- Cung cấp thông tin, tư liệu theo quy chế Bảo tàng;

- Hợp tác khai quật khảo cổ;

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Bảo tàng;

- Giám định, thẩm định di vật, cổ vật.

9. Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

10. Kiểm kê, đăng ký phân loại, phát hiện dấu hiệu di tích; lập hồ sơ khoa học đề nghị các cấp xếp hạng di tích.

11. Phối hợp với các địa phương nơi có di tích trong việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy tác dụng của di tích.

12. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản Văn hóa và các nghị định, thông tư liên quan cho công chức, viên chức của đơn vị và cán bộ văn hóa tại các địa phương có di tích; tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

13. Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cắm mốc các khu vực bảo vệ của di tích theo Luật Di sản Văn hóa.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu, tài chính, tài sản, các nguồn thu khác, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình là người đứng đầu Bảo tàng Tổng hợp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình.

- Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình là người giúp Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, lãnh đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Bảo tàng;

- Phòng Di tích.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bảo tàng Tổng hợp có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

1. Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; hàng năm, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện

Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

1. Ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

2. Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng trực thuộc; bố trí, sử dụng viên chức và người lao động đúng theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.