Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2529

  • Tổng 1.607.802

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

10:49, Thứ Sáu, 6-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ: 01 Lê Trực - Phường Hải Đình - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822200

Email: 

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Giám đốc: Phạm Minh Dình

Điện thoại: 01666361119

Email: Dinhpmdaqb@gmail.com

 

Giám đốc: Phạm Xuân Sỹ

Điện thoại: 0232 3821839

Email: 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

          1 . Chức năng :

        Phổ biến các sản phẩm Điện ảnh, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Tổ chức triển khai các hoạt động phát hành và chiếu phim đúng theo định hướng đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước

          2 . Nhiệm vụ :

         - Tổ chức hệ thống chiếu bóng trong toàn tỉnh, bảo đảm yêu cầu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, từng địa phương trong tỉnh

          - Kết hợp giữa chiếu bóng lưu động với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa

          - Phổ biến phim: bao gồm phát hành phim, băng hình, băng đĩa hình, chiếu phim nhựa và vi deo

         - Tổ chức các hoạt động Điện ảnh nhằm quảng bá các chương trình, mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh; Phối hợp chặt chẻ với cấp uỷ, chính quyền địa phương  các cấp để tổ chức hệ thống cửa hàng băng hình và các điểm chiếu phim

          - Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật

          - Tham gia thẩm định chất lượng, nội dung các sản phẩm Điện ảnh

          - Thực hiện quản lý các hoạt động, kinh phí, tài sản và các nguồn thu theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước

          3 .Tổ chức bộ máy:

          - Lãnh đạo: 02 người( Giám đốc và 01 phó giám đốc giúp việc)

          - Văn phòng : 07 người trong đó:

+ Phòng nghiệp vụ:  03 người (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 01 nhân viên)

+ bộ phận hành chính: 04(01 kế toán, 01 tạp vụ kiêm thủ quỹ, 01 lái xe, 01đánh máy văn thư kiêm tuyên truyền)

         - 05 đội chiếu bóng lưu động: 15 người, biên chế một đội 3 người gồm(đội chiếu bóng lưu động Minh Hoá, đội chiếu bóng lưu động Tuyên Hoá, đội chiếu bóng lưu động Quảng Trạch, đội chiếu bóng lưu động Bố Trạch, đội chiếu bóng lưu động Lệ Thuỷ)