Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2411

  • Tổng 1.607.684

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Tọa đàm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)

15:23, Thứ Sáu, 21-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tối ngày 20/4, tại hội trường Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Đến dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đông đảo các đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong và các đại biểu tham dự chương trình

Năm 1943, trong bối cảnh tình hình thế giới và Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, hình thành những thời cơ đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Qua các thời kỳ lịch sử, những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được kế thừa, vận dụng và phát triển.

80 năm qua, Đề cương đã trang bị cơ sở lý luận căn bản cho đội ngũ cán bộ hoạt động văn hóa - tư tưởng; là ngọn đuốc soi đường và định hướng tư tưởng, nhận thức, phương châm hoạt động văn hóa cho toàn Ðảng, toàn dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, tiến lên xây dựng chế độ mới, nền văn hóa mới. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Ngành Văn hóa đã phục vụ đắc lực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới trên quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.

Tại buổi tọa đàm, các khách mời là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nhà phê bình văn học, văn nghệ sĩ. Các khách mời đã cùng nhau thảo thuận về các nội dung: Ý nghĩa ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh lịch sử Việt Nam và thế giới; những giải pháp để kế thừa giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong thời gian tới và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa của tỉnh nhà; giải pháp để cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong đời sống thực tiễn hiện nay; vai trò của đội ngũ sáng tác trẻ, trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước bối cảnh mới...

Các khách mời thảo luận về “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương về Văn hóa Việt Nam; tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua đó, góp phần giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn nghệ; đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Các hình ảnh tại buổi tọa đàm 80 ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)

 

 

                                                                                                   Lệ Minh

Các tin khác