Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2418

  • Tổng 1.607.691

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Tạp chí văn hóa

10:59, Thứ Sáu, 6-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3600227

Email: Tcvanhoaquangbinh@gmail.com

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Tổng biên tập: Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

Điện thoại: 0232 3600227

Email: Nambinhfree@gmail.com

 

P.Tổng biên tập: 

Điện thoại: 0232 3600229

Email: 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆU VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Vị trí, chức năng

1.1. Tạp chí Văn hóa tỉnh Quảng Bình là cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Bình. Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Tạp chí Văn hóa Quảng Bình chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa Văn hóa và Thể thao, tham mưu cho Sở trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của ngành về công tác văn hóa, thể dục thể thao và gia đình…

1.2. Loại hình quản lý: Đơn vị sự nghiệp báo chí được UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động 100%; đơn vị có con dấu, tài khoản riêng để giao dịch.

Tạp chí Văn hóa Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo tôn chỉ, mục đích đã được quy định tại Giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện theo định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của đơn vị.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí theo giấy phép hoạt động, quy định pháp luật về báo chí.

3. Thực hiện đúng nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí:

3.1. Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác văn hóa, thể thao và gia đình đến với các tầng lớp nhân dân; giới thiệu các văn bản pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

3.2. Phản ánh hoạt động quản lý nhà nước của ngành Văn hóa và Thể thao Quảng Bình; đồng thời phổ biến, hướng dẫn kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa thông tin cơ sở; trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

3.3. Giới thiệu, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh để không ngừng bảo tồn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của đất nước, quê hương, động viên cán bộ, nhân dân trong tỉnh chung sức, chung lòng xây dựng quê hương giàu đẹp. Giới thiệu các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch của địa phương.

3.4. Tuyên truyền các vấn đề sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình…     

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Tạp chí Văn hóa gồm có Tổng Biên tập và 01 Phó Tổng Biên tập.

1.1. Tổng Biên tập là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của đơn vị.

1.2. Phó Tổng Biên tập là người giúp việc cho Tổng Biên tập, được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; khi Tổng Biên tập vắng mặt, Phó Tổng Biên tập được Tổng Biên tập ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.

1.3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Các bộ phận chuyên môn trực thuộc

2.1. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

2. 2. Bộ phận Tòa soạn.

3. Biên chế

3.1. Số lượng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Tạp chí Văn hóa được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong biên chế của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình.

3.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; hàng năm Tạp chí Văn hóa xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trình Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tùy theo khối lượng công việc và khả năng tài chính, Tạp chí Văn hóa được đề nghị phê duyệt một số biên chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên (biên chế tự trang trải).

Tổ chức thực hiện

Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

1. Ban hành các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn trực thuộc.

2. Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của Thư ký Tòa soạn và Trưởng bộ phận Hành chính - Tổng hợp trực thuộc; bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động đúng theo chức danh nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.