Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2434

  • Tổng 1.607.707

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

 

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh

10:47, Thứ Sáu, 6-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Địa chỉ: Trần Phú - TP Đồng Hới - Quảng Bình 

Điện thoại: 0232 3823122 - 0232 3821744 

Email:

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Giám đốc: Nguyễn Công Minh

Điện thoại: 0232 3820792

Email: Congminhvhqb@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Phạm Xuân Sỹ

Điện thoại: 

Email: 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

Điện thoại: 

Email: 

 

Phó Giám đốc: Võ Thanh Nhân

Điện thoại: 

Email: 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆU VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Vị trí, chức năng

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện: Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; quy hoạch, phổ biến các sản phẩm điện ảnh; tổ chức các hoạt động phát hành và chiếu phim, cung cấp dịch vụ và thẩm định sản phẩm thuộc lĩnh vực điện ảnh theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình về mọi mặt công tác.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và áp dụng cơ chế tự chủ, cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương.

 

3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn  nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

4. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa - nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

5. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa - nghệ thuật.

7. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

8. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức hệ thống chiếu phim trong toàn tỉnh bảo đảm yêu cầu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, từng địa phương trong tỉnh.

10. Kết hợp giữa chiếu bóng lưu động với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ yếu ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

11. Phổ biến phim gồm: Phát hành phim đĩa hình, phim nhựa, phim video, phim kỹ thuật số.

12. Tổ chức các hoạt động điện ảnh để quảng bá các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để tổ chức hệ thống điểm chiếu phim.

13. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật.

14. Tham gia thẩm định chất lượng, nội dung các sản phẩm điện ảnh.

15. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình giao theo quy định của pháp luật.

 

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình.

- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình là người giúp Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, lãnh đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình.

2.1. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghệ thuật quần chúng;

c) Phòng Nghiệp vụ Điện ảnh và Tuyên truyền, cổ động.

2.2. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình 03 đội chiếu bóng lưu động, gồm:

a) Đội Chiếu bóng lưu động số 1

(phụ trách địa bàn huyện Minh Hóa, Bố Trạch);

b) Đội Chiếu bóng lưu động số 2

(phụ trách địa bàn huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch);

c) Đội Chiếu bóng lưu động số 3

(phụ trách địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy).

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; riêng Phòng Hành chính - Tổng hợp có không quá 02 Phó Trưởng phòng; các đội chiếu bóng lưu động có Đội trưởng và 01 Phó Đội trưởng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh

Quảng Bình.

Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

1. Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; hàng năm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện

Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

1. Ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đội chiếu bóng lưu động trực thuộc.

 

2. Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng trực thuộc; bố trí, sử dụng viên chức và người lao động đúng theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.